Privacyverklaring WWW.VIJFHOEK.NL

WFD UNIBAIL-RODAMCO REAL ESTATE B.V.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe WFD Unibail-Rodamco Real Estate B.V. (WFD) jouw persoonsgegevens verwerkt die wij via onze website www.vijfhoek.nl (de Website) verzamelen. 

Als wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen wij jou hierover informeren. De meest recente versie van deze privacyverklaring zal op de Website beschikbaar zijn, samen met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 november 2019.

Blank
WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website is WFD Unibail-Rodamco Real Estate B.V. Wij zijn gevestigd in Haarlemmermeer (Schiphol). Ons bezoekadres is Schiphol Boulevard 315, WTC Toren F, 1118 BJ te Schiphol. Ons postadres is hetzelfde als ons bezoekadres, maar u kunt ons ook benaderen via e-mail WFD.Privacy@urw.com.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Via de Website verzamelen wij persoonsgegevens die jij ons verstrekt, namelijk wanneer jij contact met ons opneemt via contact@devijfhoek.nl. Het gaat hierbij in ieder geval om jouw naam en e-mailadres. Wij verzamelen ook eventuele verdere informatie die jij in jouw e-mail aan ons opneemt. 

WFD is verantwoordelijk voor het feitelijk beheer van de mailbox met het adres “contact@devijfhoek.nl” en het afhandelen van e-mails. Voor de gegevensverwerking betekent dit dat WFD de persoonsgegevens die jij verstrekt krijgt of inziet.

HOE GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens hebben wij een doel nodig. Dit doel is dat wij willen kunnen reageren op jouw e-mail. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens. 

WAT IS DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als wij een juridische grondslag hebben voor de gegevensverwerking zoals neergelegd in artikel 6 AVG. Als wij geen juridische grondslag hebben, dan is de gegevensverwerking niet toegestaan.

Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer jij ons een e-mail stuurt verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Dit gerechtvaardigde belang is dat wij willen kunnen reageren op jouw bericht(en). Wij hebben onze gerechtvaardigde belangen zorgvuldig afgewogen tegen jouw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden. Gezien het feit dat jij contact met ons opneemt, menen wij dat jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang om op jouw bericht te kunnen reageren.

WAAR BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) bevinden. Jouw gegevens worden niet buiten de EER opgeslagen of verwerkt.

MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • wij onze onderneming of een deel daarvan verkopen (waaronder losse activa), of indien wij fuseren of anderszins samengaan met een andere onderneming, dan delen wij jouw persoonsgegevens met de nieuwe eigenaar, respectievelijk onze fusiepartner, voor zover dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn, dan delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties; en
 • dit noodzakelijk is voor het afhandelen van jouw verzoek, vraag of klacht.
HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken, tenzij er omstandigheden zijn die ons verplichten om jouw persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen of ter bescherming van onze rechten dan wel de rechten van onze werknemers). De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen.

WELKE RECHTEN HEB JIJ TEN AANZIEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, het recht om jouw gegevens te laten rectificeren of te laten verwijderen, het recht om beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, het recht om jouw gegevens te laten overdragen (aan een derde) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut en kun je alleen uitoefenen als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Hieronder beschrijven wij jouw rechten in meer detail. Je kunt jouw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar WFD.Privacy@urw.com. Wij zullen uiterlijk binnen één maand op jouw verzoek reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen (bijvoorbeeld wanneer jouw verzoek erg ingewikkeld is). Als wij de reactietermijn verlengen, dan zullen wij dat jou binnen één maand na jouw verzoek vertellen.

Recht van inzage: Je kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als dit het geval is, kunt je ons vragen om inzage.

Wij zullen jou in dat geval ook de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • eventuele derden aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van jouw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • jouw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • jouw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; en
 • als wij jouw persoonsgegevens niet rechtstreeks via jou hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van jouw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kun je ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt dit recht slechts als wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen

(zie de paragraaf “Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?” voor meer informatie)

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking: Je kunt ons verzoeken de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Als wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij – naast opslag – jouw persoonsgegevens enkel verwerken met jouw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen indien:

 • jij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel voor de periode om de juistheid te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en jij je verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens, maar in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of wij gerechtvaardigde gronden hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen.

Als wij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij je informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering: Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan jouw verzoek te voldoen.

Wij moeten jouw persoonsgegevens verwijderen als:

 • jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking en wij geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking;
 • wij jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze hebben verwerkt;
 • wij jouw persoonsgegevens moeten verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of het recht van een lidstaat;

Wij zijn niet verplicht om aan een verzoek tot verwijdering te voldoen voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het recht van een lidstaat; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht: Je mag ons vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens. Je mag ons ook vragen jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, als dit mogelijk is. Je hebt dit laatste recht alleen als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Als wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij jou je persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Als wij van oordeel zijn dat het voldoen aan jouw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan jouw verzoek te voldoen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder: Wij streven er altijd naar om aan jouw verzoeken en klachten tegemoet te komen. In aanvulling daarop heb je steeds het recht je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Als je niet in Nederland woont, kunt je je ook wenden tot de lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

0900-2001 201

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONGSGEGEVENS?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Dit betekent onder andere dat toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot moeten hebben uit hoofde van hun functie.